ALGEMENE VOORWAARDEN 

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Glamour en een cliënt waarop Beauty Glamour deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen schoonheidssalon

  • Beauty Glamour zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
  • De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de specialiste worden verteld.
  • Beauty Glamour is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
  • Beauty Glamour zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty Glamour melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, wordt er € 25,00 in rekening gebracht. Behandelingen tot € 25,00 worden gerekend als normale kostprijs. Indien de cliënt de verplichting niet of niet tijdig nakomt door overmacht dan is wordt er geen bedrag in rekening gebracht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zeg zoals ziekte, overlijden of een ongeval. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch op telefoonnummer 03/3448009. Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aanwezig is, mag Beauty Glamour de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aanwezig is, kan Beauty Glamour de afspraak annuleren en een kostprijs van € 25,00 in rekening brengen. Beauty Glamour moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Betaling

Beauty Glamour vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeldt de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per bankcontact te voldoen.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beauty Glamour vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty Glamour aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty Glamour neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.

Beauty Glamour respecteert de privacy van de cliënt en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de cliënt verschaft vertrouwelijk en zo zorgvuldig wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Beauty Glamour zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De cliënt gaat door het verschaffen van persoonsgegevens automatisch akkoord met de inhoud van de privacy verklaring van Beauty Glamour.

Geheimhouding

Beauty Glamour is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty Glamour verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Beauty Glamour is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty Glamour is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie

Beauty Glamour geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de schoonheidssalon gekochte product, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten of behandelingen van Beauty Glamour doch binnen vier weken.

Beschadiging & diefstal

Beauty Glamour heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Beauty Glamour. Beauty Glamour moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty Glamour de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beauty Glamour en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty Glamour en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beauty Glamour (www.beauty-glamour.be) en zijn ook in de salon beschikbaar. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst / behandeling.

Beauty Glamour is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de internet plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Beauty Glamour. Beauty Glamour kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers. Beauty Glamour betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Beauty Glamour aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op hun website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd. Beauty Glamour bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy verklaring noch de inhoud van deze websites.

Datum laatste wijziging: 30 augustus 2018