ALGEMENE VOORWAARDEN 

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Glamour en een cliënt waarop Beauty Glamour deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen schoonheidssalon

 • Beauty Glamour zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 • De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de specialiste worden verteld.
 • Beauty Glamour is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 • Beauty Glamour zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty Glamour melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, wordt de volledige prijs van de behandeling in rekening gebracht. Indien de cliënt de verplichting niet of niet tijdig nakomt door overmacht dan is wordt er geen bedrag in rekening gebracht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zeg zoals ziekte, overlijden of een ongeval. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch op telefoonnummer 03/3448009. Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aanwezig is, mag Beauty Glamour de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aanwezig is, kan Beauty Glamour de afspraak annuleren en een kostprijs van de volledige behandeling in rekening brengen. Beauty Glamour moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Betaling

Beauty Glamour vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeldt de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per bankcontact te voldoen.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beauty Glamour vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty Glamour aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty Glamour neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.

Beauty Glamour respecteert de privacy van de cliënt en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de cliënt verschaft vertrouwelijk en zo zorgvuldig wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Beauty Glamour zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De cliënt gaat door het verschaffen van persoonsgegevens automatisch akkoord met de inhoud van de privacy verklaring van Beauty Glamour.

Geheimhouding

Beauty Glamour is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty Glamour verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Beauty Glamour is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty Glamour is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie

Beauty Glamour geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan de door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de schoonheidssalon gekochte product, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten of behandelingen van Beauty Glamour doch binnen vier weken.

Beschadiging & diefstal

Beauty Glamour heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Beauty Glamour. Beauty Glamour moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty Glamour de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beauty Glamour en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty Glamour en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beauty Glamour (www.beauty-glamour.be) en zijn ook in de salon beschikbaar. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst / behandeling.

Beauty Glamour is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de internet plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Beauty Glamour. Beauty Glamour kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers. Beauty Glamour betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Beauty Glamour aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op hun website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd. Beauty Glamour bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy verklaring noch de inhoud van deze websites.

Datum laatste wijziging: 25 november 2019

 

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN PERMANENTE MAKE-UP (PMU)

 1. Controleer voor u ons contacteert of het antwoord op u vraag niet vermeld staat in de voorschriften of bij de algemene vragen staat.
 2. Een registratie voor de behandeling betekend dat u volledig akkoord gaat met onderstaande voorschriften en regels.
 3. Bij het boeken van een datum voor de permanente make-up behandeling is een voorschot van minimaal € 100 vereist. U dient deze binnen de drie dagen over te maken op het rekeningnummer dat vermeld staat in de bevestigingsmail of u kan deze ook cash of met bankcontact betalen in ons salon. Als het voorschot niet op tijd voldaan is kan de behandeling door ons geannuleerd worden. Het voorschot word in mindering gebracht op de dag van de uitvoering van de permanente make-up.
 4. Wanneer u een datum boekt dient men zicht ervan te verzekeren dat er geen contra indicaties zijn voor de behandeling. Bij twijfel kunt u ons hierover steeds contacteren.
 5. Een permanente make-up behandeling is inclusief een nabehandeling binnen de 4-6 weken, deze is inbegrepen in de prijs. Als u de bijwerking niet nodig vind kan u hier later geen aanspraak meer op maken.
 6. Als de klant de boeking niet tijdig (48 uur) op voorhand annuleert wordt het voorschot niet terugbetaald.
 7. Als u uw datum van de afspraak wilt wijzigen kan dit telefonisch op het nummer 03/3448009, u dient dit ook minimaal 48 uur op voorhand te doen.
 8. Klanten die ooit permanente make-up hebben laten uitvoeren (zelfs nauwelijks zichtbaar) moeten dit laten weten bij het maken van een afspraak. 
 9. Als de klant binnen de acht weken een herhaal behandeling gepland heeft staan en deze niet nakomt, word deze als voltooid beschouwd en is een volgende nabehandeling betalend.
 10. Indien u in het verleden permanente make-up bij een andere specialiste heeft laten uitvoeren, zelfs niet meer zichtbaar, dan dient u dit bij uw boeking te melden en kunt u geen gebruik maken van het kortingstarief voor bestaande klanten vermeld in punt 12.
 11. Als een klant die een permanente make-up behandeling bij ons heeft laten uitvoeren en een opmerking heeft over bv. kleur/vorm kan dit binnen de 6 weken na de behandeling gemeld worden en wordt dit kosteloos door ons gecorrigeerd. Opmerkingen later dan 6 weken zullen afzonderlijk worden geëvalueerd.
 12. Permanente make-up van de wenkbrauwen veranderd van intensiteit naargelang de maanden na de behandeling verstrijken, hierdoor is het aan te raden na een jaar een touch up behandeling te laten uitvoeren. Hieronder vindt u de prijslijst hiervan: 
   • Binnen de 6 maanden: €   75
   • 9-12 maanden:              € 120
   • 12-24 maanden:            € 250

Hoe vaak u de permanente make-up van de wenkbrauwen zal moeten laten bijwerken is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder het huidtype. Dames met een vette huid zullen hun permanente make-up vaker moeten laten bijwerken dan      dames met een droge huid.

13. Tijdens de permanente make-up behandeling worden kleur en vorm in samenspraak met de klant bepaald. De specialiste heeft het recht de klant te weigeren als de verwachtingen van de klant over de vorm en kleur niet in lijn liggen met de klassieke wenkbrauw regeling.
14. Wij behouden ons het recht voor om de dag van de afspraak samen met de Klant te wijzigen. 
15. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde punten van het reglement te wijzigen.